26 May
2023
بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ
 
Aziz, sıddık kardeşlerim! 28 mayıs 2023 tarihinde neticesi  Kur’an ve İslamiyet ve 
vatan hesabına ehemmiyetli bir seçimdir. Biz ilk turda olduğu gibi ikinci turda da 
tercihimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyib Erdoğan’dır.
 
Kardeşlerim! Milletimiz kader icabıyla Alem-i islam’ın bayraktarlığı hususunda 
ehemmiyetli bir rol oynuyor bu sebebten içerde ve dışarda tüm şer odakları tek 
bir noktayı kendine hedef yapmıştır.
 
Kardeşlerim! Münâzarât shf:17’de ‘‘Muhali taleb etmek, kendine fenalık etmektir.... 
Zerratı günahkârlardan mürekkeb bir hükûmet, tamamıyla masum olamaz. 
Demek nokta-i nazar, hükûmetin hasenatı seyyiatına tereccuhudur. Yoksa 
seyyiesiz hükûmet muhal-i âdidir. Ben öyle adamlara, anarşist nazarıyla 
bakıyorum. Zira onlardan birisi -Allah etmesin- bin sene yaşayacak olsa, âdeta 
mümkün hükûmetin hangi suretini görse, hülya ile yine razı olmayacak. Şu 
hülyanın neticesi olan meyl-üt tahrib ile o sureti bozmağa çalışacak.’’ ifadeleri 
doğrultusunda bugün CHP gibi azami şerrin yanında olmak ve mevcud iktidarın
başta Ayasofyayı açması ve Risale-i Nur‘un devlet eliyle basılması gibi hasenatları
nazara almamak...
 
Sistem itibarıyla henüz tam bağımsız olunmadığından bir çok alanda tam istediğimiz
gibi olmaması sebebiyle bundan küsüp kızıp azami şerri tercih etmek akıl karı 
değildir. Lem’alar shf:9 ‘‘Sineğin ısırmasından kaçıp, yılanın ısırmasını kabul etmektir.’’
 
Kardeşlerim! Emirdağ Lahikası-2 shf:174’de ‘‘hariçteki düşmanların tecavüzlerine 
karşı dâhildeki adaveti unutmak ve tam tesanüd etmektir. Hattâ en bedevi taifeler 
dahi bu kanun-u esasînin menfaatini anlamışlar ki, hariçte bir düşman çıktığı vakit, 
o taife birbirinin babasını, kardeşini öldürdükleri halde, o dâhildeki düşmanlığı unutup, 
hariçteki düşman def' oluncaya kadar tesanüd ettikleri halde’’ azami şerr olan
CHP’nin karşısında durmamak binler teessüfe sebebtir... 
 
Elbette biz inanıyoruz ki Emirdağ Lahikası-2 shf:206 ‘‘Bu asil Türk milleti ihtiyarıyla 
o partiyi (CHP’yi) kat'iyyen iktidara getirmeyecek.’’ 

NUR DERSİ | HASAN AKAR
 
04 May
2023
بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ
Aziz, sıddık kardeşlerim; 14 mayıs tarihinde ehemmiyetli bir seçime giriyoruz, Nur Talebeleri olarak 
zahiri medyadan içtinab ederek, Risale-i Nur’un hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede  mizan ve muvazenelerini  
verecek olan lahika eserlerini ölçü alarak hareket etmek bir Nur Talebesi için elzemdir. 
 
‘‘Şualar shf:267: مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ "Halk'ın şerrinden kendinizi koruyunuz" gizli bir îma ile der.’’ 
 
‘‘Emirdağ Lâhikası 2 shf: 206 Asil Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi kat'iyyen iktidara getirmeyecek. Çünki 
Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır. 
 
Kardeşlerim! Üstad siyasetten uzak durmuş maskesi altında tarafsızlığını ifade etmek ise ‘‘Mektubat 
shf:310 bîtarafane muhakeme ise; taraf-ı muhalifi iltizamdır, bîtaraflık değildir.’’ ifadesi anlaşıldığı 
üzere konuşma makamında susanlar azami şerrin tarafında olduklarını göstermektedir. Bu duruş  
Risale-i Nur’a bütün bütün zıttır. Olman gereken yerde değilsen, olmaman gereken yerdesin! 
 
‘’Emirdağ Lâhikası 2 shf:205 siyaseti terk eden Üstadımız Bedîüzzaman Hazretleri, şimdi Kur'an ve 
İslâmiyet ve vatan hesabına bütün kuvvetiyle ve talebeleriyle, dersleriyle Demokrat Parti'nin iktidarda 
kalmasını muhafazaya çalıştığına,’’  anlaşıldığı üzere siyaseti terk eden üstadımız bu tür bir durumunda 
Kur'an ve İslâmiyet ve vatan hesabına ders dahi vermiştir. 
 
‘‘Emirdağ Lâhikası 2 shf:208 iktidar yerinde muhafaza etmeye Kur'an menfaatına kendimizi mecbur 
biliyoruz. Onlardan hayır beklemek değil; belki dehşetli, baştaki iki cereyana siyasetlerince muârız 
oldukları için; onların az bir kısmı dine verdikleri zararı, vücudun parçalanmasına bedel, yalnız bir parmağı 
kesmek gibi pek cüz'î bir zararla pek küllî bir zarardan kurtulmamıza sebeb oluyorlar bildiğimizden, o 
iktidar partisinin lehinde ehl-i dini yardıma davet ediyoruz.’’
 
Evet Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur eserlerindeki lahikalar ile hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede 
verdiği ölçüler gayet açıktır. Bu doğrultuda Kur'an ve  İslâmiyet ve vatan hesabına Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Ak Partiyi şimdiye kadar olduğu gibi bu seçimdede destekliyoruz.

NUR DERSİ | HASAN AKAR 
 
 
 
 
En Yeniler